12:38 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Thông báo

Thông báo về việc "Hướng dẫn việc điều chỉnh lại nhân sự trong Ban chủ nhiệm CLB các chi nhánh"

Thứ ba - 10/12/2013 16:09
Thời gian vừa qua có một số chi nhánh gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại nhân sự của Ban chủ nhiệm chi nhánh mình. Vì vậy NAC trung tâm đưa ra văn bản "Hướng dẫn việc điều chỉnh lại nhân sự trong Ban chủ nhiệm CLB các chi nhánh" để các chi nhánh dễ thực hiện như sau:

1. Đối với vị trí Chủ nhiệm CLB:

Mục 1: Chủ nhiệm CLB được phép thôi giữ chức vụ trong các trường hợp sau:

a) Bản thân đau ốm không đủ sức khỏe để điều hành CLB;

b) Chuyển nơi ở từ địa phương này qua địa phương khác hoặc do công việc, cuộc sống bận rộn không còn thời gian để điều hành các hoạt động của CLB;

c) Chủ nhiệm CLB không còn nhận được sự tín nhiệm của đa số các thành viên trong CLB (trong trường hợp này Ban chủ nhiệm hiện tại có quyền tổ chức cuộc họp CLB và lấy ý kiến của thành viên về việc bãi nhiệm chức vụ của chủ nhiệm);

d) Chủ nhiệm CLB vi phạm pháp luật bị tạm giam, bị tù hoặc quản chế tại địa phương thì Ban chủ nhiệm hiện tại tổ chức cuộc họp thành viên CLB và bầu ra chủ nhiệm mới

Mục 2: Chủ nhiệm CLB được phép kéo dài nhiệm kỳ không thời hạn nếu không rơi vào các mục a,b,c,d của mục 1 khoản 1.

Mục 3: Trước khi xin thôi giữ chức vụ trong CLB thì chủ nhiệm phải thông báo cho NAC Trung tâm trước và sau đó tổ chức cuộc họp tại chi nhánh mình và bầu ra chủ nhiệm mới và thông báo lại cho NAC Trung tâm. Sau khi nghỉ chủ nhiệm cũ phải bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài chính liên quan đến CLB cho chủ nhiệm mới tiếp quản.

 

2. Đối với vị trí Phó chủ nhiệm CLB:

Mục 1: Phó Chủ nhiệm CLB được phép thôi giữ chức vụ trong các trường hợp sau:

a) Bản thân đau ốm không đủ sức khỏe để điều hành CLB;

b) Chuyển nơi ở từ địa phương này qua địa phương khác hoặc do công việc, cuộc sống bận rộn không còn thời gian để điều hành các hoạt động của CLB;

c) Phó Chủ nhiệm CLB không còn nhận được sự tín nhiệm của đa số các thành viên trong CLB hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban chủ nhiệm giao cho (trong trường hợp này Chủ nhiệm CLB có quyền đình chỉ chức vụ của Phó chủ nhiệm đó và tiến hành chỉ định người khác phù hợp vào vị trí của người bị đình chỉ);

d) Phó Chủ nhiệm CLB vi phạm pháp luật bị tạm giam, bị tù hoặc quản chế tại địa phương thì  Chủ nhiệm CLB có quyền đình chỉ chức vụ của Phó chủ nhiệm đó và tiến hành chỉ định người khác phù hợp vào vị trí của người bị đình chỉ

Mục 2:  Phó chủ nhiệm CLB được phép kéo dài nhiệm kỳ không thời hạn nếu không rơi vào các mục a,b,c,d của mục 1 khoản 2

Mục 3: Nếu PCN xin thôi giữ chức vụ thì Chủ nhiệm CLB có quyền chỉ định người phù hợp thay thế vị trí của PCN xin thôi nhưng trước khi bổ nhiệm phải hỏi ý kiến các thành viên trong CLB và nhận được sự đồng ý của đa số.

 

Lưu ý: Các chi nhánh có thể tiến hành bầu lại Ban chủ nhiệm nếu cảm thấy cần thiết phải cải tổ, thời gian tiến hành bầu lại có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm tùy theo tình hình của từng chi nhánh.

 

Trên đây là văn bản "Hướng dẫn việc điều chỉnh lại nhân sự trong Ban chủ nhiệm CLB các chi nhánh". NAC Trung tâm đề nghị các chi nhánh nghiên cứu và thực hiện.

BAN ĐIỀU HÀNH NHÂN ÁI

TỔNG PHỤ TRÁCH

TRẦN VĂN DUY (Đã ký)

 

Nơi nhận:

- Câu lạc bộ Nhân ÁI Hà Nội

- Câu lạc bộ Nhân Ái Hải Dương

- Câu lạc bộ Nhân Ái Hà Nam

- Câu lạc bộ Nhân Ái Đà Nẵng

- CLB Nhân Ái Quảng Nam

- CLB Nhân Ái Cần Thơ

- CLB Nhân Ái TP. Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012