13:25 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Giới thiệu»Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của CLB

Thứ ba - 31/05/2011 14:37
Từ những hoạt động thực tế chúng tôi đã đúc rút và đưa ra sơ đồ tổ chức hoạt động cho CLB như sau:

1.Cơ cấu điều hành: 

CLB có cơ cấu điều hành như sơ đồ sau:1.0. NAC Trung tâm gồm có:

1. Tổng phụ trách

2. Phó tổng phụ trách điều hành

3. Phó tổng phụ trách tài chính

4. Phó tổng phụ trách truyền thông

1.1. NAC chi nhánh:

1.1.1.Ban chủ nhiệm CLB gồm có: 

   1. Chủ nhiệm CLB.(1 người)

   2. Phó Chủ nhiệm.(3 người)

            - Phó Chủ nhiệm phụ trách nhân sự

            - Phó Chủ nhiệm phụ trách điều hành

            - Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính

1.1.2. Ban điều hành chung:

  1. Ban tài chính và hậu cần.

  2. Ban nhân sự.

  3. Ban truyền thông.

  4. Ban xây dựng và phát triển dự án.

1.1.3. Ban điều hành khu vực gồm có: 

   1. Đội trưởng. (1 người)

   2. Đội phó. (1 người)

Cả ba ban có trách nhiệm quản lý, điều hành thành viên trong công tác hoạt động. Ban điều hành chung và khu vực chịu sự quản lý điều hành của Ban Chủ nhiệm CLB mà cao nhất là Trưởng ban.

2.Công việc cụ thể của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm

2.1. Những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc của Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Phó ban và Đội trưởng, Đội phó.

a) Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi mặt hoạt động của CLB.

Theo yêu cầu điều hành công việc cấp bách, Chủ nhiệm CLB sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Chủ nhiệm và điều chỉnh lại sự phân công nhiệm vụ các Phó Chủ nhiệm và Đội trưởng, Đội phó.

b) Mỗi Phó Chủ nhiệm được phân công phụ trách một số lĩnh vực, chỉ đạo và theo dõi hoạt động của lĩnh vực đó. Các Phó Chủ nhiệm được sử dụng quyền hạn của Chủ nhiệm, nhân danh Chủ nhiệm khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm CLB.

Phó Chủ nhiệm chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước CLB và Chủ nhiệm; đồng thời, cùng các thành viên Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của CLB.

c) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ nhiệm chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trường hợp công việc liên quan lĩnh vực của Phó Chủ nhiệm khác thì chủ động phối hợp với Phó Chủ nhiệm đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ nhiệm không thống nhất ý kiến với nhau thì Phó Chủ nhiệm đang chủ trì giải quyết công việc đó có trách nhiệm báo cáo Chủ nhiệm CLB xem xét quyết đinh.

e) Các thành viên CLB được phân công phụ trách công việc chủ động phối hợp với Phó chủ nhiệm để theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc, kịp thời đề xuất báo cáo Chủ nhiệm CLB chỉ đạo xử lý.

g) Các Phó Chủ nhiệm theo định kỳ hàng tháng có trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình triển khai thực hiện chương trình, những vấn đề liên quan đến công việc mình phụ trách, gửi đến các đồng chí Thành viên Ban chủ nhiệm.

h) Các Phó ban, Đội trưởng và Phó Đội trưởng có nhiệm vụ phối kết hợp cùng với Ban Chủ nhiệm trong việc điều hành hoạt động của CLB. Các Đội trưởng và Phó Đội trưởng chủ động giải quyết các công việc đã được BCN giao phó. Trong trường hợp các vấn đề phát sinh ngoài khả năng giải quyết của mình thì cần phải báo cáo lên BCN để BCN xem xét quyết định.

 

2.2. Phân công công việc cụ thể Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm.

1) Chủ nhiệm CLB.

a) Làm nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của CLB Nhân Ái:

Lãnh đạo các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, các Đội trưởng, Đội phó và các thành viên khác trong CLB. Chủ tọa các phiên họp của CLB.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác như sau:

- Phụ trách chung, nội chính, tổ chức, kế hoạch chung, kế hoạch phát triển CLB.

- Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trong, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ nhiệm thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban thi đua khen thưởng của CLB.

2) Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành.

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm phụ trách điều hành CLB:

Thay mặt Chủ nhiệm chủ trì và điều phối hoạt động của CLB khi Chủ nhiệm ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của CLB theo sự ủy nhiệm của Chủ nhiệm CLB;

b) – Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Phối hợp điều hành các hoạt động chung của CLB cùng với Chủ nhiệm CLB.

- Phối hợp cùng Chủ nhiệm CLB lên kế hoạch tổ chức các chương trình của CLB.

- Ổn định tổ chức trong các chương trình và các cuộc họp của CLB.

- Phối hợp cùng Chủ nhiệm lên kế hoạch phát triển CLB trong tương lai ngắn và dài.

- Thông báo thông tin tới các thành viên trong CLB khi có cuộc họp, hoặc các vấn đề đột xuất.

3) Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính.

a) – Làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính:

Thay mặt Chủ nhiệm chủ trì và điều phối hoạt động của CLB khi Chủ nhiệm ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp của CLB theo sự ủy nhiệm của Chủ nhiệm CLB;

b)- Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách các lĩnh vực liên quan đến Tài chính của CLB.

- Lên kế hoạch tài chính cho các chương trình của CLB;

- Phụ trách vấn đề hậu cần trong các chương trình của CLB.

- Trực tiếp phụ trách việc tiếp nhận sự đóng góp tài chính trong các chương trình của CLB.

- Báo cáo tài chính hàng tháng trong các cuộc họp thành viên CLB.

- Phối hợp cùng Chủ nhiệm CLB lên kế hoạch tổ chức các chương trình của CLB.

4) Phó Chủ nhiệm phụ trách nhân sự:

a)-Làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm phụ trách nhân sự:

Thay mặt Chủ nhiệm chủ trì và điều phối hoạt động của CLB khi Chủ nhiệm ủy quền; Chủ tọa các cuộc họp của CLB theo sự ủy nhiệm của Chủ nhiệm CLB;

b)- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Phụ trách toàn bộ lĩnh vực nhân sự của CLB.

- Ổn định tổ chức trong các chương trình và các cuộc họp của CLB.

- Phối hợp cùng Chủ nhiệm CLB lên kế hoạch phát triển nguồn nhân sự cho CLB trong tương lài ngắn và dài.

- Phụ trách vấn đề hậu cần trong các chương trình của CLB.

- Theo dõi ý thức của các thành viên trong CLB khi tham gia các chương trình và các buổi họp của CLB để có hình thức khen thưởng và kỷ luật khi cần.

 - Phối hợp cùng Chủ nhiệm CLB lên kế hoạch tổ chức các chương trình của CLB.


3. Công việc cụ thể của các ban điều hành chung:

3.1. Ban tài chính và hậu cần:

a. Nhiệm vụ:

- Quản lý việc thu chi.

- Tiếp nhận sự đóng góp của cá nhân và tập thể trong các chương trình từ thiện của Câu lạc bộ.

- Lên kế hoạch tài chính cho các dự án và các chương trình.

- Chuẩn bị công tác hậu cần trong các chương trình của Câu lạc bộ.

- Lên thực đơn cho mỗi lần thực hiện.

- Chuẩn bị và đi chợ cùng những thứ cần cho việc bếp núc.

b. Cơ cấu:

Ban tài chính và hậu cần sẽ có tối thiểu 5 người, đứng đầu là phó ban. Ban tài chính sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Phó chủ nhiệm Tài chính.


3.2. Ban nhân sự:

a. Nhiệm vụ:

- Quản lý số lượng, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của những thành viên.

- Chịu trách nhiệm thông báo địa điểm, thời gian họp cho các thành viên.

- Phân bổ nguồn nhân lực cho các công việc cụ thể trong các chương trình của Câu lạc bộ.

- Ổn định tổ chức trong các chương trình và các cuộc họp của Câu lạc bộ.

- Giám sát ý thức của các thành viên khi tham gia các buổi sinh hoạt và các chương trình để khen thưởng hay khiển trách kịp thời khi cần.

- Chịu trách nhiệm gắn kết các thành viên trong Câu lạc bộ lại với nhau.

b. Cơ cấu:

Ban nhân sự sẽ có tối thiểu 3 người, đứng đầu là phó ban. Ban nhân sự sẽ chịu sử quản lý trực tiếp của Phó chủ nhiệm phụ trách nhân sự.3.3. Ban truyền thông:

a. Nhiệm vụ:

- Vận động mọi người ủng hộ cho các chương trình từ thiện của Câu lạc bộ.

- Tìm hiểu và lên danh sách những người sẽ được nhận.

- Chụp ảnh và quay phim lại hành trình của chương trình.

- Tuyên truyền về chương trình của Câu lạc bộ tới cộng đồng bằng các phương tiện có thể ( truyền miệng, tờ rơi, blog, đăng tin trên diễn đàn, website… dần dần nâng cấp lên những phương tiện quý tộc hơn như báo, đài, tivi…)

- Chuẩn bị mọi giấy tờ, kế hoạch, thư ngỏ và những thứ cần thiết cho việc thuyết phục các nhà hảo tâm đồng ý chung tay góp sức với chúng ta.

- Soạn thư cảm ơn gửi đến các công ty, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ sau những lần thực hiện

b. Cơ cấu:

Ban truyền thông sẽ có tối thiểu 5 người, đứng đầu là phó ban. Ban truyền thông sẽ chịu sử quản lý trực tiếp của Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành.3.4. Ban xây dựng và phát triển Dự án:

a. Nhiệm vụ:

- Xây dựng các dự án từ thiện của Câu lạc bộ.

- Xây dựng các dự án liên quan đến việc gây quỹ hoạt động cho Câu lạc bộ.

- Tổ chức và triển khai các dự án.

b. Cơ cấu:

Ban xây dựng và phát triển Dự án sẽ có tối thiểu 10 người, đứng đầu là phó ban. Ban này sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành.      

4.Điều hành khu vực:

a. Nhiệm vụ:

- Kết hợp cùng ban chủ nhiệm quản lý các thành viên trong khu vực

- Triển khai các chương trình, các dự án cho các thành viên trong khu vực

- Chịu trách nhiệm thông báo cho các thành viên trong khu vực mình quản lý khi có cuộc họp hoặc chương trình.

b. Cơ cấu:

Ban điều hành khu vực gồm 1 đội trưởng và 1 đội phó. Ban này sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Phó chủ nhiệm điều hành.

5. Nhóm Phóng viên

a. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của nhóm là đi tìm thông tin, và viết bài về các hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động từ thiện trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa bàn quanh Đà Nẵng

b. Cơ cấu:

01 Nhóm trưởng và 05 Cộng tác viên. Nhóm trưởng trực tiếp chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các Cộng tác viên. Nhóm Phóng viên trực tiếp chịu sự quản lý của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

6. Nhóm hiến máu Nhân đạo:

a. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của nhóm hiến máu Nhân đạo là tìm thông tin về các trường hợp khẩn cấp cần cho máu tại các bệnh viện để hỗ trợ khẩn cấp. Ngoài ra 1 năm nhóm phải tổ chức 2 đợt hiến máu tập trung cho các thành viên của nhóm.

b. Cơ cấu:

Cơ cấu của nhóm hiến máu Nhân đạo gồm: 01 nhóm trưởng và 02 nhóm phó. Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung các vấn đề của nhóm, còn lại 02 nhóm phó chia nhau phụ trách các mảng tiếp nhận thông tin và tập hợp các thành viên.

Tổng số điểm của bài viết là: 76 trong 18 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012